Mapa Bitwy
Mapa bitwy jest trójwymiarowym perspektywicznym rzutem z góry terenu pola walki. Szare obszary mapy są miejscami odkrytymi przez twoje jednostki. Twoja mapa bitwy będzie utrzymywała informacje o terenie , ale nie o jednostkach i działaniach wroga na tym obszarze. Czarne obszary ekranu pokazują terytoria nie odkryte.

Przyciski Rozkazów (ORDERS)
Pokazuje rozkazy dostępne dla wybranej jednostki. Rozkazy te różnią się w zależności od zdolności jednostki.

Przyciski Budowania (BUILD)
Pokazuje jednostki i struktury, które można budować aktualnie wybrana jednostka. Gdy jakaś jednostka nie posiada odpowiednich umiejętności, opcja ta nie jest dostępna.

Minimapa
Wyświetla w górnym lewym rogu ekranu całe pole walki, pokazując zarówno teren, jak i informacje płynące z radaru. Przy pomocy minimapy można wydawać jednostkom rozkazy.

Pasek stanu jednostki
Gdy jakaś jednostka zostanie wybrana, pasek jej stanu pokazuje się w lewej dolnej części ekranu. Lewy pasek pokazuje stan pancerza danej jednostki. Prawy pasek wskazuje stan pancerza jednostki związanej z wybraną jednostką. Opis w środku mówi o rodzaju powiązania.

Zasoby metalu i energii
Wyświetlają informacje dotyczące zasobów. Pokazują pojemność składów, aktualny poziom produkcji zasobów i ich zużycie. Zobacz poniższy opis paska zasobów energii.

Rozkazy jednostek
Wybierz jakąś z jednostek klikając na nią. Po wybraniu jednostki, z lewej strony pojawi się menu. Menu pokazują rozkazy jakie można wydać danej jednostce. Wciśnij i przytrzymaj klawisz <shift> w trakcie wydawania wielokrotnych rozkazów, aby jednostka przyjęła je do wiadomości. Jednostki mogą mieć rozkazy stałe, specjalne lub natychmiastowe. Trzy typy rozkazów:

ROZKAZY STAŁE

Rozkazami stałymi możesz kontrolować agresywność i mobilność jednostek. Rozkazy te określają podstawowe zachowanie się jednostek w trakcie zetknięcia się z jednostkami wroga. Zachowanie to opiera się na kombinacji ustawień agresywności i mobilności. Do rozkazów tych można się dostać przy pomocy dwóch górnych przycisków w menu rozkazów jednostek (Unit Orders).

ARESYWNOŚĆ :

FIRE AT WILL - jednostka będzie atakowała wszystkie jednostki wroga znajdujące się w jej zasięgu. Ustawienie najbardziej agresywne.

RETURN FIRE - jednostka nie otworzy ognia w kierunku wroga, dopóki nie zostanie zaatakowana.

HOLD FIRE - jednostka nie zacznie strzelać dopóki nie otrzyma innego rozkazu. Ustawienie najmniej agresywne.

MOBILNOŚĆ :

ROAM - jednostka posiada swobodę poruszania się w trakcie starcia z wrogiem.

MANUEVER - jednostka może poruszać się w niewielkiej odległości od miejsca startu, aby wypełnić swoje rozkazy stałe.

HOLD POSITION - jednostka nie opuści zajmowanej pozycji.

ROZKAZY SPECJALNE

Rozkazy specjalne dotyczące wybranych jednostek. Można się do nich dostać poprzez środkowy zestaw przycisków.

ACTIVATE / DEACTIVATE - jednostka zostanie wyłączona lub włączona.

CLOAKING - jednostka ma zdolność maskowania się, czyniąc ją niewidzialną dla wroga. Maskowanie zużywa energię.

LOAD / UNLOAD - jednostka posiada możliwości transportowe.

RECLAIM - jednostka może odzyskiwać metal i energię z terenu, wraków i innych jednostek.

REPAIR - jednostka może być używana do naprawiania uszkodzonych jednostek.

CAPTURE - jednostka może otrzymać rozkaz przejęcia wroga. Im silniejsza i bardziej opancerzona jest jednostka wroga, tym dłużej zajmie jej przejęcie.

ROZKAZY NATYCHMIASTOWE

MOVE - jednostka może otrzymać rozkaz przejścia do nowej pozycji.

GUARD - jednostka otrzymała rozkaz pilnowania innej jednostki.

PATROL - jednostka może otrzymać rozkaz patrolowania jakiegoś obszaru mapy. Jeżeli ruchoma platforma konstrukcyjna otrzyma rozkaz patrolowania jakiegoś obszaru, będzie reperować wszystkie jednostki przyjacielskie napotkane w czasie patrolu.

ATTACK - jednostka może otrzymać rozkaz zaatakowania innej jednostki.

D-GUN - jednostka posiada działo dezintegracyjne.

STOP - unieważnia każdy rozkaz natychmiastowy lub specjalny. Wszystkie rozkazy, które zostały ustawione w kolejkę przy pomocy klawisza <SHIFT>, również mogą być anulowane.

BOMB - bombowce pokazują ten kursor, gdy otrzymają rozkaz ataku.